Vyhláška č. 3/2001/H

VYHLÁŠKA Č. 3/2001/H

kterou se stanoví Řád veřejného pohřebiště v obci Drásov

Obecně závazné vyhlášky

č.3/2001/H

Řád pro pohřebiště v obci Drásov

Zastupitelstvo obce Drásov se na svém zasedání dne 13.12.2001 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 12 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona číslo 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku :

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Úcta k památce zemřelých a účast s jejich pozůstalými i společenské poslání pohřebišť určených k pietnímu pohřbívání zemřelých nebo ukládání jejich zpopelněných ostatků způsobem odpovídajícím zdravotním předpisům přikazují, aby pohřebiště byla nejen stále udržována v takovém stavu, jak to odpovídá ušlechtilým lidským vztahům, ale aby zde také bylo dbáno všech zdravotních a jiných předpisů.

Článek 2
Rozsah účinnosti vyhlášky

1.Ustanovení této vyhlášky se vztahují na hřbitov v k.ú. Drásov.

Článek 3
Výkon správy pohřebiště

1. Pohřebiště spravuje Obecní úřad Drásov

2. Správa pohřebiště je povinna pečovat v přiměřeném rozsahu o vnější vzhled pohřebiště, zejména výsadbou zeleně, úpravou cest, udržováním jeho příslušenství apod.

Článek 4
Ukládání zemřelých a zpopelněných ostatků

1. Pokud okresní hygienik nepovolí uložení mimo pohřebiště, musí být tělo zemřelých, jakož i zpopelněné ostatky uloženy na pohřebišti.

2. Na pohřebišti v Drásově se pohřbívají těla osob, jež zemřely v k.ú. Drásov a těla zemřelých, jež byla v tomto území nalezena, nebo jež zde byla vyložena, nastala-li smrt v dopravním prostředku za jízdy.

3. Jinak lze těla zemřelých pohřbít jen s povolením Rady obce Drásov, nebo určil-li tak okresní hygienik či jiný orgán státní správy.

4. Zpopelněné ostatky mohou být uloženy na hřbitově v Drásově bez ohledu na to, ve kterém krematoriu byl zesnulý zpopelněn.

5. Správa pohřebiště nemůže odmítnout uložení zpopelněných ostatků, pokud jsou ukládány v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto vyhláškou.

Článek 5
Rozdělení pohřebiště

1. Pohřebiště se cestami dělí na oddělení; uvnitř oddělení jsou jednotlivá místa pro hrob a místa pro popelovou urnu.

Článek 6
Pronájem místa pro hrob nebo popelovou urnu

1. Správa pohřebiště je povinna pronajmout místo pro hrob nebo popelovou urnu na dobu nejméně 10 let.

2. Umožňují-li to poměry na pohřebišti, správa pronajme místo i na delší dobu.

3. Správa pohřebiště je povinna mít plán pohřebiště a vést evidenci volných míst a dovolit na požádání občanům, aby do něho nahlíželi.

4. Nikdo nemá nárok na pronájem určitého místa. Správa však je povinna v mezích možností vyhovět přání objednavatele.

5. Pronájmem místa se podle obsahu dohody mezi správou pohřebiště a nájemcem a v mezích tímto řádem dále stanovených nabývá právo zřídit na tomto místě hrob, uložit do země tělo zemřelého, nebo uložit zpopelněné ostatky a upravit povrch místa (zřídit náhrobek, vysázet květiny apod.).

6. Pronájmem místa však nevzniká oprávněnému k tomuto místu právo vlastnické.

7. Pronájmem vzniká právo na užívání místa pro hrob tomu, komu bylo poprvé pronajmuto a přechází na osoby jemu blízké.

8. Ujednáním oprávněného s třetí osobou o převodu práva k místu není správa pohřebiště vázána.

9. Právo k místu se prokazuje potvrzením, že byla provedena úhrada za pronájem místa nebo za obnovu či prodloužení práva k místu. Prokázání jiným způsobem lze připustit, učiní-li osoba, jež právo uplatňuje, písemné prohlášení u správy pohřebiště, že odpovídá za veškerou škodu, která by správě pohřebiště vznikla.

Článek 7
Způsoby ukládání zpopelněných ostatků

1. Zpopelněné ostatky se ukládají do země buď v popelové urně nebo volně. Popelová urna se ukládá do země (do hrobu nebo hrobky) buď ve zvláštních betonových schránkách nebo bez nich.

2. Volně se ukládají zpopelněné ostatky tak, že se smísí se zemí a to buď v hrobě nebo na jiném místě k tomu určeném.

3. Správa pohřebiště může povolit, aby popelová urna byla uložena do výklenku v náhrobku (zpravidla uzavřeného) nebo do zvláštní ochranné schránky, bezpečně připevněné k náhrobku.

4. Při ukládání zpopelněných ostatků, podle odst.1.nebo 2.tohoto článku, řídí se správa pohřebiště přáním objednavatele pohřbu.

Článek 8
Stavby

1. Při provádění stavby nebo při její úpravě je provádějící povinen respektovat pokyny správy pohřebiště, zejména platí následující pravidla :

a) základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky a musí být dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy;

b) dno hrobu musí být nejméně 50 cm nad hladinou spodní vody;

c) pohřbívací plocha musí být zachována v rozměrech u hrobu nejméně 200 x 80 cm, u hrobky nejméně 90 x 200 cm, u hrobu dětského nejméně 160 x 60 cm a u hrobu pro dítě mladší tří let nejméně 100 x 50 cm;

d) přední a zadní hrany rámů musí být v jedné přímce s předními a zadními hranami rámů sousedních;

e) při stavbě náhrobku musí být jednotlivé kusy mezi sebou kotveny;

f) při svažitém terénu musí být stavba a její příslušenství stejnoměrně odstupňovány;

2. Po ukončení prací je provádějící povinen postarat se na svůj náklad o vyčistění okolí a odklizení zbylého materiálu.

3. Vybudované stavby nelze bez souhlasu správy pohřebiště odstraňovat ani je prodávat třetím osobám. Bez písemného souhlasu správy pohřebiště nelze z pohřebiště vynášet části hrobů, hrobové ozdoby apod.

Článek 9
Stromy

1. Stromy lze vysazovat i na propůjčených místech pouze po předchozím písemném souhlasu správy pohřebiště. Vysázené stromy se stávají majetkem vlastníka pozemku na němž je pohřebiště; správa pohřebiště je může - uzná-li to za vhodné z hlediska celkové péče o pohřebiště - kdykoliv odstranit.

Článek 10
Provádění prací na pohřebišti

1. Těla zemřelých smějí do hrobu ukládat pouze osoby určené správou pohřebiště, nebo pracovníci příslušného pohřebního podniku. Uložení zpopelněných ostatků smějí provádět s vědomím správy pohřebiště též jiné osoby.

2. Výkopy a zemní práce všeho druhu, zejména kopání, formování a obkládání hrobů, smějí být prováděny po ohlášení správci pohřebiště při splnění dohodnutých podmínek.

3. Na propůjčených místech provádějí oprávnění sami, nebo osoby jim blízké, popřípadě zaměstnanci podniků jimi objednaní, jednoduché práce nutné k udržování hrobového místa (vysazování květin, uhrabovaní, zalévání apod).

Článek 11
Zánik práva k místu, zrušení hrobu a odstranění náhrobku

1. Po uplynutí lhůty, na kterou správa pohřebiště propůjčila místo, zanikne právo k místu, jestliže:

a) poměry na pohřebišti (zejména nedostatek míst) neumožňují propůjčení místa na další dobu, nebo

b) není zaplaceno za obnovu (prodloužení) práva k místu, nebo

c) má být pohřebiště nebo jeho část z úředního rozhodnutí zrušena, uzavřena nebo jinak upravena, nebo

d) místo není udržováno v řádném stavu.

2. Podmínkou pro zánik práva k místu dle bodu a) nebo c) je, že správa pohřebiště nejméně 90 dnů předem upozornila oprávněného na tyto skutečnosti.

3. Není-li známa adresa nájemce propůjčeného místa, upozorní správa pohřebiště na tyto skutečnosti veřejnou vyhláškou.

4. Zanikne-li právo k místu, vyzve správa pohřebiště oprávněného (v případě, že není známa jeho adresa, učiní tak veřejnou vyhláškou), aby do 60 dnů odstranil náhrobky, rámy apod. Pokud se tak ve stanovené lhůtě nestane, odstraní je a uskladní správa pohřebiště na náklad a nebezpečí oprávněného. Po uplynutí jednoho roku od data zániku práva naloží se s takovými předměty, pokud se vlastník o ně nepřihlásí, jako s věcmi opuštěnými {1}.

5. Ostatky a popelové urny se po zániku práva k místu buď ponechají na dosavadním místě, nebo se uloží do země na jiném vyhrazeném místě, anebo se zpopelní a popel se ihned na vyhrazeném místě smísí se zemí.

Článek 12
Péče o propůjčené místo

1. Oprávněný je povinen udržovat propůjčené místo v řádném stavu.

2. Shledá-li správa pohřebiště závady, vyzve oprávněného, aby je v přiměřené lhůtě odstranil. Nestane-li se tak, nebo není-li známa adresa oprávněného, anebo je-li nebezpečí z prodlení, učiní správa pohřebiště nutná opatření na náklad oprávněného.

Článek 13
Rozsvěcování světel

1. Světla lze na pohřebišti rozsvěcovat, jen pokud jsou umístěna ve svítilnách, nebo pokud jsou jiným vhodným způsobem zabezpečena.

2. Správa pohřebiště může v odůvodněných případech rozsvěcování světel omezit nebo vůbec zakázat.

Článek 14
Přístup na pohřebiště

1. Pohřebiště jsou veřejnosti přístupna denně v čase určeném Radou obce Drásov a uveřejněném v místě obvyklým způsobem. Správa pohřebiště může ve zvláštních případech z důvodu bezpečnosti přístup veřejnosti omezit zčásti nebo zcela na dobu nezbytně nutnou.

2. Dětem do 10 let je dovolen přístup na pohřebiště pouze v doprovodu osob starších 18 let.

3. Každý návštěvník pohřebiště je povinen před stanovenou uzavírací hodinou bez zvláštního upozornění pohřebiště opustit.

4. S motorovými a jinými vozidly (s výjimkou ručních a invalidních vozíků), popřípadě s jízdními koly, je vstup na pohřebiště zakázán.

5. V odůvodněných případech vydá povolení k vjezdu správa pohřebiště.

Článek 15
Chování na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni chovat se způsobem odpovídajícím pietě místa; je přísně zakázáno zejména dělat hluk, hvízdat, kouřit, odhazovat odpadky, vodit psy apod.

2. Odpadky a jiné podobné předměty (uschlé kytice, věnce apod.) smějí být odkládány pouze na místech k tomu určených.

Článek 16
Sankce

1. Porušení jednotlivých ustanoveni této vyhlášky bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů {2}.

2. Uložení pokuty nezbavuje právnickou nebo fyzickou osobu povinnosti odstranit závadný stav ve stanovené lhůtě. Pokud tak neučiní, může závadný stav odstranit obec sama na náklady dotčené osoby nebo uložit pokutu opakovaně.

Článek 17
Zrušovaní ustanovení

1) Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušují všechny dosavadní obecně závazné právní předpisy vydané orgány obce Drásov, upravující oblast pohřebnictví a pohřebiště.

Článek 18
Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2002

Poznámky:

{1} § 135 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

{2} např. § 46 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,

např. § 56-58, zákona č.128/2000 Sb. o obcích,


Mgr. Michal H A Š E K
starosta

Jiří Š U P
1. místostarosta