Vyhláška č. 2/2003

VYHLÁŠKA Č. 2/2003
o místních poplatcích

Obecně závazné vyhlášky - č. 2/2003
Obce Drásov

č. 2/2003 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Zastupitelstvo obce Drásov vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení § 14 odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Oddíl I.
Základní ustanovení

Čl. 1

(1) Obec Drásov vybírá tyto místní poplatky:

a) poplatek ze psů

b) poplatek za užívání veřejného prostranství

c) poplatek ze vstupného

d) poplatek z ubytovací kapacity

e) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst obce

f) poplatek za provozovaný hrací přístroj

(2) Výkon správy těchto poplatků provádí Obecní úřad Drásov (dále jen správce poplatku).

 

Čl. 2

Oddíl II.

  • Poplatek ze psů
  • Předmět poplatku
  • Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Čl. 3
Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

(1) Po dovršení tří měsíců stáří psa je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů a zaplatit poplatek podle čl. 9. Stejným způsobem je poplatník povinen oznámit zánik jeho poplatkové povinnosti.

(2) Povinnost oznámit nabytí psa do držení má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích1) nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.

(3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození do 15 dnů od jejího vzniku.

(4) Při splnění Ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 5
Identifikace psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele.

Čl. 6
Sazby poplatku

Sazba poplatku činí ročně za každého psa:

(1) za prvního psa ………………………………………………………………. .150Kč

(2) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,

vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů,

anebo poživatel sirotčího důchodu…………………………………………….. 50Kč

(3) u druhého a každého dalšího psa se zvyšuje sazba poplatku o 50%.

Čl. 7
Osvobození

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná2) a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu3) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis4).

(2) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31.3. příslušného kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození trvá.

(3) Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Čl. 8
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Vznikne li poplatková povinnost během roku, platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce, ve kterém skutečnost nastala. Za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku se platí 1/12 stanovené sazby.

Čl. 9
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný:

a) nejpozději k 31.července běžného roku

b) pokud poplatková povinnost vznikla až po 31.7. běžného roku, tak do 15. dne následujícího měsíce, v němž povinnost vznikla

Oddíl III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 10
Předmět poplatku

Předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného prostranství6), kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Čl. 11
Veřejné prostranství

Veřejným prostranstvím, která podléhají zpoplatnění dle této vyhlášky budou vyznačená místa na katastrální mapě, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

Čl. 12
Poplatník

(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 10.

(2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich.

Čl. 13
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději v den zahájení užívání, ale vždy před vlastním zahájením užívání a dohodnutím podmínek pro toto užívání.

(2) Při splnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 14
Sazby poplatků

Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí 10 Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den.

Za užívání veřejného prostranství k umístění prodejních zařízení (umístění stánků, kiosků, pojízdné prodejny apod.) se platí :

a) 10 Kč/ m2/den

b) 40 Kč/ m2/týden

c) 150 Kč/ m2/měsíc

d) 500 Kč/ m2/rok

1. Za užívání veřejného prostranství k umístění reklamních zařízení (umístění reklamních zařízení, vystavení zboží před provozovnami apod.) se platí :
a) 1 Kč/ m2/den

2. Za užívání veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení (stavebních materiálů apod.) se platí:
a ) mimo dobu platnosti stavebního povolení 3 Kč/ m2/den

10 Kč/ m2/týden

30 Kč/ m2/měsíc

200 Kč/ m2/rok

 

3. Za vyhrazené parkovací místo pro 1 vozidlo se platí:

a) nákladní vozidlo do 3,5 t a osobní vozidlo 500 Kč/rok

b) nákladní vozidlo nad 3,5 t 1000 Kč/rok

 

4. Za užívání veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů a podobných atrakcí se platí :
a) 3 Kč/ 1 den / 1 m2

 

6. Za užívání veřejného prostranství pro umístění zařízení sloužících k poskytování služeb obyvatelstvu (broušení nožů, čistírna peří, oprava deštníků apod. ) se platí :
a) 2 Kč/ m2/den, maximálně však 50 Kč za den

7. Za umístění skládek ostatního materiálu se platí:
a) 10 Kč/ 1 den / 1 m2

8. Za použití veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce:
a) 5 Kč/ 1 den / 1 m2

Dnem se rozumí každý i započatý den (bez ohledu na to jak velkou část dne poplatník využije), metrem čtverečním se rozumí každý i započatý metr čtvereční.

Čl. 15
Osvobození

Od poplatku jsou osvobozeny :

a) akce, jejichž výdělek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

b) akce, jejichž pořadatelem nebo investorem je obec

c) přistavení kontejneru nebo vlečky v souvislosti se stavební činností občanem na základě souhlasu obce

Čl. 16
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 10 až do dne, kdy toto užívání skončilo.

Čl. 17
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný:

a) při užívání veřejného prostranství po dobu do jednoho týdne nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.

b) Při užívání veřejného prostranství po dobu delší jednoho měsíce je poplatek splatný ve dvou stejných splátkách, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato (pokud je tento den dnem pracovního klidu, pak nejpozději poslední předcházející pracovní den) a zbývající splátka nejpozději do 5 dnů po skončení užívání veřejného prostranství.

Oddíl IV.
Poplatek ze vstupného

Čl. 18
Předmět poplatku

Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

Čl. 19
Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.

Čl. 20
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen nejpozději 2 dny před konáním akce oznámit správci poplatku její pořádání a vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem pořadatele předložit ke kontrole a označení.

(2) Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

(3) Do 3 dnů po skončení akce je poplatník povinen nahlásit úhrnnou částku vybraného vstupného k vyměření sazby poplatku. Neprodané vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole.

Čl. 21
Sazby poplatku

Poplatek ze vstupného činí 10% z úhrnné částky vybraného vstupného a sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

Čl. 22
Osvobození

Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny:

a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

b) akce, které pořádá obec

c) sportovní akce pořádané zdejšími TJ

d) divadelní představení, estrádní vystoupení, výstavy (kromě prodejních) a taneční zábavy, které pořádají

místní organizace

Čl. 23
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 5 dnů ode dne pořádání akce, která poplatku podléhá.

Oddíl V.
Poplatek z ubytovací kapacity

Čl. 24
Předmět poplatku

Předmětem poplatku je ubytovací kapacita v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Čl. 25
Poplatník

Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Čl. 26
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen písemně oznámit zahájení činnosti /poskytování ubytování/ ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti nebo ode dne faktického zahájení této činnosti.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Čl. 27
Sazba poplatku

Poplatek z ubytovací kapacity činí:

a) za každé využité lůžko a den……………………………………………………………. … 4Kč

Čl. 28
Osvobození

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,

b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob,

které tato zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření,

c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová

zařízení,

d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

Čl. 29
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí běžného roku na účet správce poplatku.

Oddíl VI.
Poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst

Čl. 30
Předmět poplatku

Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do částí zdejší obce, kde je jinak vjezd zakázán příslušnými dopravními značkami (dále jen „vybraná místa“)

Čl. 31
Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení podle čl. 29.

Čl. 32
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí:

a) za osobní vozidlo do 3,5 tun 10 Kč/den

1000 Kč/rok

b) za jiná vozidla 20 Kč/den

2000 Kč/rok

Čl. 33
Osvobození

Od poplatku jsou osvobozeni:

a) fyzické osoby mající trvalý pobyt v obci, manželé těchto osob a jejich děti

b) fyzické osoby, které vlastní nemovitost ve „vybraném místě“, osoby jim blízké, manželé těchto osob

a jejich děti

c) osoby, které ve „vybraném místě“ užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti

d) právnické osoby se sídlem v obci, nebo které mají řádně uzavřenou smlouvu na užívání nemovitosti ve „vybraném místě“ ke své hospodářské činnosti

d) držitelé průkazů ZTP a jejich průvodci

Čl. 34
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný v den vydání povolení k vjezdu.

Oddíl VII.
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Čl. 35
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je provozovaný povolený výherní hrací přístroj7) v obci Drásov.

Čl. 36
Poplatník
Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje.

Čl. 37
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen písemně ve lhůtě do 5 dnů ohlásit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do provozu.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo a IČO. Současně uvede čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jejich podnikatelské činnosti.

(3) Poplatník je rovněž povinen oznámit do lhůty 5 dnů správci poplatku ukončení provozování výherního hracího přístroje, tj. zánik své poplatkové povinnosti.

Čl. 38
Sazba poplatku

(1) Poplatek za každý povolený výherní hrací přístroj činí ……………………5.000 Kč za tři měsíce.

(2) V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný po dobu kratší než tři měsíce, bude poplatek vyměřen v poměrné části provozovaných kalendářních dnů.

Čl. 39
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(2) Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla, tj. od zahájení provozu výherního hracího přístroje.

(3) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu.

Čl. 40
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný:

a) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu tří měsíců vždy poslední den příslušného čtvrtletí, výše uhrazeného poplatku musí odpovídat délce provozu výherního hracího přístroje v příslušném čtvrtletí.

b) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu šesti měsíců ve dvou splátkách, odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí, a to splatných vždy poslední den příslušného čtvrtletí

c) při povolení provozování výherního hracího přístroje na kalendářní rok ve čtyřech splátkách, odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí, a to splatných vždy poslední den příslušného čtvrtletí.

(2) Poplatek může být poplatníkem zaplacen jednorázově, nejpozději do konce 1. čtvrtletí běžného roku.

Oddíl VIII.
Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 41

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem.Vyměření poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo její nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek.

(2) Pokud poplatník nesplní svoji ohlašovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení §37 a §37 a) zákona č. 337/1992 sbírky, o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 42

(1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědomen.

Čl. 43

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů zmírnění nebo odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Čl. 44
Účinnost

(1) Zrušuje se vyhláška o místních poplatcích ze dne 23.3.1995 ve znění pozdějších změn a doplňků.

(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.2.2004.

Jiří Šup
starosta obce

Mgr. Michal Hašek
1. místostarosta obce


1) Zákon č. 565/1990 Sb., v platném znění

2) §2 vyhlášky č.284/1995Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, v platném znění

3) §86 zákona č.100/1988Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění

4) např. zákon č.449/2001Sb., o myslivosti, v platném znění

5) § 18 zákona č. 88/1968 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

§ 71 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

7) Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb.