Vyhláška č. 3/2004

VYHLÁŠKA Č. 3/2004

o místních poplatcích, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 2/2003 ze dne 1.2.2004

Obecně závazná vyhláška - č. 3/2004
Obce Drásov

O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

ze dne 1.10.2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 2/2003 ze dne 1.2.2004.

Zastupitelstvo obce Drásov vydává dne 1.10.2004 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Dnem účinnosti této vyhlášky se obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 2/2003 ze dne 1.2.2004 (dále jen OZV) mění a doplňuje takto: 1) Ustanovení článků č. 4 odst. 4, čl. 13 odst.2, čl. 20 odst. 2, čl. 26 odst. 2 se mění takto: v článcích č. 4 odst. 4, čl. 13 odst.2, čl. 20 odst. 2, čl. 26 odst. 2 se za slovním spojením "bydliště nebo sídlo" vypouští slovní spojení "rodné číslo".

2) Ustanovení článku č.5 se mění takto: v článku č.5 se za slovem "držitele" vypouští dvě věty "Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 15 dnů. Při zániku poplatkové povinnosti je poplatník povinen známku vrátit."

Čl. 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15-tým dnem po jejím vyhlášení.

V Drásově 1.10.2004

Jiří Šup
starosta obce

Mgr. Michal Hašek
1. místostarosta obce