Drásov foto

EG.D: Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

Společnost ED.G upozorňuje na energetický zákon z nějž vyplývá pro majitele nemovitostí povinnost odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení:

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,

dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.

Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.

Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny:

Hladiny napětí (VN)Ochranné pásmoVýška porostu
Nadzemní vedení | napětí od 1 kV do 35 kV7 m od krajního vodičemaximálně 3 m
Nadzemní vedení | napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodičemaximálně 3 m
Podzemní vedení | do napětí 110 kV včetně1 m od krajního kabelunesmí být žádný porost

Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení, kterou je nutné dodržet, a bezpečnou vzdálenost pro práci takto:

Hladiny napětíBezpečná vzdálenost pro práciVzdálenost porostu od vedení
Vedení NN | nízké napětí (400/230 V)1 m od vedeníalespoň 2 m
Vedení VN | vysoké napětí (22 kV)2 m od vedeníalespoň 3,5 m
Vedení VVN | velmi vysoké napětí (110 kV)3 m od vedeníalespoň 4,5 m

V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnosti EG.D, a.s., nebo touto společností zmocněným zhotovitelům udržovat volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů (sloupů) nadzemního vedení.

V případě, že při odstranění porostu v blízkosti vedení nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy, mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti EG.D, a.s., a to za podmínek pro tuto práci stanovených.

Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce EG.D, a.s., formou dopisu, ve kterém budou uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady EG.D, a.s.

Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli distribuční soustavy umožnit. V opačném případě, na základě zjištění porušení právních předpisů, může Energetický regulační úřad udělit vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu.

Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně.
Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77, nebo navštivte www.egd.cz.