Vyhlášky a nařízení

Obecně závazná vyhláška městyse Drásov o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška městyse Drásov o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška městyse Drásov, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky

Ceník městyse Drásov - nájemné, půjčovné, služby

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Ceník prací JSDH Drásov

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se zrušuje OZV č. 3/2001/H, kterou se stanoví Řád veřejného pohřebiště obce Drásov

Řád veřejného pohřebiště městyse Drásov

Obecně závazná vyhláška městyse Drásov č. 1/2021 o regulaci hlučných činností

Provozně dopravní řád městyse Drásov provoz požárních vozidel JPO III-JSDH městyse Drásov

Obecně závazná vyhláška č. 7/2020 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Obecně závazná vyhláška č. 6/2020 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č, 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů a za administrativní služby městyse Drásov