Drásov foto

🎉 Oslavy výročí 785 let založení Městyse Drásov

Městys Drásov ve spolupráci s drásovskými spolky a farností Drásov pořádá Oslavy výročí 785 let založení městyse Drásov.

Program oslav

SOBOTA 27. 5. 2023

11.00 MŠE SVATÁ ZA DRÁSOV A JEHO OBYVATELE
Kostel Povýšení sv. Kříže

14.00 ZAHÁJENÍ HISTORICKÉ VÝSTAVY DRÁSOV Z POHLEDU HISTORIE
klubovna budovy sportovního zázemí – I. patro

15.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROGRAMU PRO VŠECHNY GENERACE
na Drásovských humnech, v rámci kterého vystoupí:

  • žáci základní a mateřské školy
  • taneční klub TJ Sokol Drásov
  • pěvecký sbor drásovské farnosti
  • Babské nehody
  • FALTA BAND
  • skupina Marylin
  • DJ - reprodukovaná hudba na přání.

NEDĚLE 28. 5. 2023

14.00 DĚTSKÝ KARNEVAL NA DRÁSOVSKÝCH HUMNECH

Po oba dny bude na Drásovských humnech k dispozici bohaté občerstvení a atrakce pro děti


Každá historie má svoje významné mezníky, památné dny a data historických událostí, u kterých se zastavujeme, vzpomínáme a přemýšlíme. Význam těchto dat vnímáme o to více, jde-li o místo, kde jsme se narodili, nebo kde jsme prožili část svého života.

Naše obec – městys Drásov v letošním roce slaví významné výročí – 785 let od svého založení.

První písemný doklad historie Drásova je uvedení obce Drásov v listině krále Václava I. ze dne 4. dubna roku 1238. Kořeny drásovské historie však sahají mnohem hlouběji do minulosti. Katastr vsi ve starém sídelním území vykazuje výrazné stopy osídlení po celý pravěk počínaje starší dobou kamennou. Rozsáhlá sídliště s žárovými pohřebišti mladší a pozdní doby bronzové a doby římské se nacházela v severní části Drásova. Západně od Drásova v místě Stráže byla nalezena kolekce štípaných kamenných nástrojů – úštěpů, čepelí, škrabadel z počátku mladší doby kamenné. Ve východní části Drásova byly pak nalezeny četné artefakty sídliště Keltů. Slované pronikli na naše území včetně Tišnovska již v závěru období stěhování národů ve druhé polovině 6. století. Drásovskou historii provázely také památné kameny, z nichž nejstarší s templářským křížem je zazděný na jižní straně věže kostela. Podle zápisu v obecní kronice jej daroval v roce 1168 syn Vladislava I. Jindřich bratrům Johanitům. Největším drásovským klenotem v kontextu historie je bezesporu kostel Povýšení svatého Kříže z poloviny 13. století, který je státem chráněnou kulturní památkou. Z 18. století pochází Boží muka mezi Drásovem a Tišnovem. Svědky historie jsou také křížky v okolí obce, staré obecní studny, náhrobky u kostela, drásovský park, pamětní deska na základní škole uctívající oběti I. světové války a další významné a památné artefakty obce.

SOUČASNÝ POČET OBYVATEL DRÁSOVA: 2060
Z TOHO DĚTÍ DO 15 LET: 492
NEJSTARŠÍ OBCAN MÁ 103 LET
POČET ČÍSEL POPISNÝCH: 669
POČET ULIC: 34
V OBCI PŮSOBÍ 12 AKTIVNÍCH SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ, VE KTERÝCH JE ANGAŽOVÁNO PŘIBLIŽNĚ 850 OBČANŮ VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLU NAVŠTĚVUJE 472 ŽÁKŮ MATEŘSKOU ŠKOLU NAVŠTĚVUJE 132 ŽÁKŮ
VĚKOVÝ PRŮMĚR OBYVATEL JE 37 LET

Oslavy výročí založení Drásova jsou aktem vzpomínek na historii Drásova, na naše předky, kteří tu žili, pracovali po celé generace a kterým vděčíme za dnešní podobu naší obce.

Oni svými životy tvořili historii Drásova a nyní záleží na naší generaci a na našich dětech, jaká bude jeho budoucnost. Všestranný rozvoj Drásova, jeho modernizace a pokrok by nebyl ničím bez „drásováků“ – obyvatel, kteří tvoří naši komunitu a živé tlukoucí srdce obce. Jako každý starosta chce pro svou obec jen to nejlepší, i já přeji Drásovu, aby vzkvétal k radosti našich občanů. Kéž je nám přirozeností budovat a rozvíjet krásné přátelské a rodinné vztahy a v láskyplných vztazích vychovejme naše děti – které budou tvořit budoucí podobu tohoto pro nás důležitého místa. Přála bych nám všem, aby z našich životů nikdy nevymizela radost, vášeň k životu, nadšení, odvaha a odhodlání, aby z našich životů nevymizela poezie a také soucit s těmi, kteří něčím strádají. Přála bych nám všem štěstí na našich životních cestách s vědomím, že skutečně šťastnými nás může učinit jen láska, která vychází z nás samých.

Krásné výročí celému Drásovu.

Mgr. Martina Bočková, starostka městyse Drásov


Milí občané a farníci městyse Drásova.
Srdečně Vás všechny zdravím při příležitosti našeho velkého jubilea. Každá dobrá rodina se raduje z jubilea některých svých členů. Jubilant přijímá gratulace, dárky, děkování. To platí nejen o rodině v užším slova smyslu, ale i o rodině v širším slova smyslu, to je o společnosti, v níž současně žijeme. Radujeme se z jubilea našeho městyse Drásova.
Při této příležitosti přeji Vám všem, aby nás provázela Láska, Radost a Pokoj a ať si navzájem všichni dobře rozumíme. Používejme rádi ta tři kouzelná slova, která otvírají zámek lidských srdcí: „Děkuji, Prosím, Odpusť“. Děkuji Vám všem, kteří jakýmkoliv způsobem pracujete pro společenské dobro. Pamatujte i na naše zemřelé, na naše předky, kteří se narodili, pracovali a tuto obec zvelebovali.

Žehná Vám všem vděčný P. Pavel Kopecký, Váš duchovní správce