Drásov foto

2. Důvod a způsob založení

Obec vznikla na základě na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). V současnosti svoji činnost vykonává podle zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Status městyse byl obci udělen předsedou poslanecké sněmovny v roce 2008.

§ 1
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

§ 2
(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolu chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.