Drásov foto

Vyhláška č. 2/2001 o nakládání s komunálním odpadem na území obce Drásov

Obecně závazné vyhlášky - č. 2/2001

O nakládání s komunálním odpadem na území obce Drásov

Zastupitelstvo obce Drásov vydalo dne 13.12.2001 v souladu s s ustanovením § 84, odst. 2, písm. i) a § 10, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu s § 17, odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech) tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Působnost
Závaznost vyhlášky

 1. Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování (dále jen systém) komunálních odpadů (dále jen odpadů) vznikajících na území obce Drásov (dále jen obce), včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
 2. Tato vyhláška je závazná pro fyzické osoby, při jejichž činnosti vzniká komunální odpad.
 3. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného městem pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.

Čl. 2

Obecné povinnosti

 1. Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v zákoně o odpadech nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak.
 2. Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle zákona o odpadech nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy.
 3. K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo osoba fyzická oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14, odst. 2 zákona o odpadech nebo za podmínek stanovených v § 17 zákona o odpadech též obec.
 4. Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu.

Čl. 3

Základní pojmy

 1. Odpad - každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1. k zákonu o odpadech.
 2. Zbavování se odpadu – činnost, ke které dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech, k využití nebo k odstranění ve smyslu zákona nebo předá-li ji osobě oprávnění ke sběru nebo výkupu odpadů ve smyslu tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech osoba sama.
 3. Komunální odpad – veškerý odpad, který vzniká na území města při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
 4. Nebezpečný odpad - odpad, uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech.
 5. Objemný odpad - takový odpad, který svým charakterem je odpadem komunálním, ale k jeho sběru nelze vzhledem k jeho rozměrům použít běžné nádoby.
 6. Sběrná nádoba - nádoba určená k odložení (soustředění) jednotlivých složek komunálního odpadu (popelnice nebo kontejner), který splňuje technické parametry s vnitřním objemem od 110 do 1.100 litrů. Velkoobjemový kontejner je nádoba o obsahu nad 1.100 litrů splňující ustanovení zvláštních předpisů, označený pro odkládání velkoobjemového odpadu, stavební sutě nebo jiného odpadu. Ve sběrné nádobě jsou jednotlivé složky soustředěny do doby svozu odpadů.
 7. Sběr odpadů - všechny činnosti směřující k soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.
 8. Svoz odpadů - všechny činnosti spojené s nakládáním jednotlivých složek komunálních odpadů ze sběrných nádob do svozového vozidla. Svoz komunálních odpadů předchází jeho dopravě na místo dalšího nakládání s nimi.
 9. Sběrné středisko komunálního odpadu (SSO) - místo určené k odkládání komunálního, nebezpečného, objemného i stavebního odpadu.
 10. Sběrná místa - stanoviště sběrných nádob ( kontejnery ) na veřejně přístupných místech, které slouží pro odkládání využitelných (separovaných) složek komunálního odpadu.
 11. Odpadové hospodářství – činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností.
 12. Nakládání s odpady – jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava (svoz), skladování úprava, využívání a odstraňování.
 13. Shromažďování odpadů – přechodné soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků (sběrných nádob) v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.
 14. Skladování odpadů – přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v něm.
 15. Výkup odpadů – sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu.
 16. Využívání odpadů – činnosti uvedené v příloze č. 3 k zákonu o odpadech.
 17. Energetické využití odpadů – použití odpadů hlavně způsobem obdobným jako paliva za účelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie.
 18. Odstraňování odpadů – činnosti uvedené v příloze č. 4 k zákonu o odpadech.
 19. Původce odpadů – právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném. Obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.
 20. Oprávněná osoba - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů.

Čl. 4
Nakládání s komunálním odpadem

 1. Fyzické osoby jsou povinny nakládat s komunálním odpadem v souladu se zákonem o odpadech a s touto vyhláškou. Zejména jsou fyzické osoby povinny ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění dle systému zavedeného obcí touto obecně závaznou vyhláškou, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními předpisy.
 2. Místa určená pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou uvedena v příloze č. 1., která je nedílnou součástí této vyhlášky.
 3. Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení:
  1. pro shromažďování komunálního odpadu – sběrné nádoby ( zejména o objemu 110 litrů) tyto nádoby umístí jejich vlastníci, příp. nájemci na místo přístupné oprávněné osobě, která provádí svoz odpadů max. jeden den přede dnem svozu, a to tak, aby neomezovaly ani neohrožovaly bezpečnost silničního provozu nebo bezpečnost chodců a aby nezpůsobovaly hygienické příp. estetické závady - max. následující den po dni svozu odklidí vlastníci příp. nájemci nádoby z veřejného prostranství; termíny svozu budou zveřejněny vždy předem prostřednictvím obecního rozhlasu), kontejnery o objemu 1100 litrů,
  2. pro shromažďování vytříděného komunálního odpadu (skla, plastových nádob, papíru a drobných kovových obalů - konzervy apod.) - kontejnery rozmístěné na stabilních místech na území obce ( příloha č. 1 vyhlášky),
  3. pro shromažďování nebezpečného odpadu je určeno pouze sběrné středisko odpadů - dle přílohy č. 1 vyhlášky. Staré léky lze shromažďovat v lékárně
 4. Původcům uvedeným v čl. 1 odst. 3 této vyhlášky je zakázáno používat sběrné nádoby v případě, že nemají s městem uzavřenou smlouvu o využití systému nakládání s odpadem.

Čl. 5
Povinnosti oprávněné osoby

 1. Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech. Každá případná změna bude oprávněnou osobou oznámena minimálně 3 dny před realizací změny.
 2. Oprávněná osoba zajišťuje čistotu místa po vyprázdnění sběrných nádob.

Čl. 6
Sankce

Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tj. podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Čl. 7
Kontrolní činnost

Kontrolu nad dodržováním této vyhlášky provádí v souladu s ustanovením § 80 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech zaměstnanci obce Drásov nebo osoby, které budou obcí Drásov k výkonu kontrolní činnosti pověřeny.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

Dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Drásov o nakládání s komunálním odpadem ze dne 27.2.1997.

Čl. 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2002.


Příloha č.1 - místa určená pro shromažďování a skladování odpadů

1. Ve Sběrném středisku odpadů obce Drásov lze shromažďovat a skladovat následující odpady:

Komunální odpady

 • - odpady ze zahrad (rostlinná tkáň, dřevo)
 • - uliční smetky
 • - směsný komunální odpad
 • - papír, lepenka
 • - stavební suť bez příměsí, cihly
 • - železné kovy
 • - plasty
 • - sklo,textilní materiál
 • - pneumatiky
 • - jedlý olej a tuk
 • Nebezpečné odpady
 • - železné nádoby se zbytky barev a postřiků
 • - olejové filtry
 • - olověné akumulátory
 • - knoflíkové a suché baterie
 • - zářivky a výbojky
 • - zbytky prostředků na ochranu rostlin
 • - vyřazené léky
 • - odpadní motorové a převodové oleje
 • - odpadní chladící a brzdové kapaliny
 • - zbytky barev
 • - odpadní ředidla a rozpouštědla
 • - plastové nádoby se zbytky škodlivin
 • - ledničky bez freonů, pračky apod.
 • - televize

2. Separovaný odpad lze shromažďovat v uvedených sběrných nádobách na následujících místech:

Nádoby na separovaný odpad – odlišené nápisem:

 • - PLASTY
 • - SKLO
 • - PAPÍR

Takto onačené nádoby jsou rozmístěny na následujících místech v obci:

 1. Křižovatka u "Starého nádraží"
 2. Křižovatka u školy – začátek ulice Rafanda
 3. Ulice Rafanda – u hřiště
 4. Za budovou "Nákupního střediska"
 5. Ulička "Ke mlýnu"

Mgr. Michal Hašek
starosta obce

Jiří Šup
1. místostarosta obce