Drásov foto

Vyhláška č. 4/2004

VYHLÁŠKA Č. 4/2004

o podmínkách chovu zvířat na území obce Drásov

Obecně závazné vyhlášky - č. 4/2004
Obce Drásov

č. 4/2004

ze dne 30. 12. 2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška o podmínkách chovu zvířat na území obce Drásov ze dne 5.6.1997 a obecně závazná vyhláška ze dne 11.12.1997, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška o podmínkách chovu zvířat na území obce Drásov ze dne 5.6.1997.

Zastupitelstvo obce Drásov vydává dne 30.12.2004 podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Dnem účinnosti této vyhlášky se obecně závazná vyhláška o podmínkách chovu zvířat na území obce Drásov ze dne 5.6.1997 a obecně závazná vyhláška ze dne 11.12.1997, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška o podmínkách chovu zvířat na území obce Drásov ze dne 5.6.1997 zrušuje.

Čl. 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15-tým dnem po jejím vyhlášení.

V Drásově 30.12.2004

Jiří Šup
starosta obce

Mgr. Michal Hašek