Drásov foto

Vyhláška č. 6/2004 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy a školní družiny v Drásově ze dne 13.2.2003

Obecně závazná vyhláška - č. 6/2004
Obce Drásov

č. 6/2004
ze dne 30. 12. 2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MATEŘSKÉ ŠKOLY a ŠKOLNÍ DRUŽINY v Drásově ze dne 13.2.2003.

Zastupitelstvo obce Drásov se na svém zasedání dne 30.12.2004, usnesením č…….…..usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MATEŘSKÉ ŠKOLY a ŠKOLNÍ DRUŽINY v Drásově ze dne 13.2.2003.

Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2005, dle zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon.

V Drásově 30.12.2004

Jiří Šup
starosta obce

Mgr. Michal Hašek
1. místostarosta obce