Drásov foto

Příkaz starosty obce Drásov č. 1 předpovědní a povodňová služba v obci Drásov

Předpovědní a povodňová služba v obci Drásov
 

Příkaz starosty obce Drásov č. 1
(§ 73 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon))

Stupně povodňové aktivity


Rozsah opatření prováděných na ochranu před povodněmi se řídí mírou povodňového nebezpečí. Ta se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA):

1. stupeň - bdělost - nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny  takového nebezpečí. Za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená předpovědní povodňovou službou ČHMÚ.

Při 1.SPA je třeba věnovat zvýšenou pozonost vodnímu toku Lubě.

2. stupeň - pohotovost - vyhlašuje příslušný povodňový orgán při nebezpečí přirozené povodně a v době povodně, když však ještě

nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto.

Při 2.SPA se vývoj situace dále pečlivě sleduje, aktivizují se povodňové orgány a dalš složky povodňové služby, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, podle možnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně.

3. stupeň - ohrožení - vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území.

Při 3.SPA se provádějí zabezpečovací, podle potřeby záchranné práce.

Stupně povodňové aktivity jsou obvyk|e vázány na objektivně stanovené směrodatné limity, zejména na vodní stavy nebo průtoky v profi|ech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritickou hodnotu jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v říčce, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, množství sněhu v okolí obce a v ob|astech proti toku říěky a pod.).

První stupeň povodňové aktivity nastává při dosažení směrodatného stavu a při jeho pominutí zaniká. Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají povodňové orgány, přičemž dosažení směrodatného stavu je objektivním podnětem k vyhlášení. Povodňové orgány však mohou vyhlásit stupně povodňové aktivity i z jiných důvodů, např. na základě informace předpovědní povodňové služby ČHMÚ,

HZS, nebo na doporučení správce vodohospodářsky významných vodních toků (Povodí).o vyhlášení povodňové aktivity informuje povodňový orgán HZS. Povodňová komise předá závazné návrhy orgánům obce směřující k prevenci. Povodňovou komisi jmenuje a řídí starosta obce.

Drásov 3.1.2005

Jiří Šup
starosta obce Drásov